jueves, 25 de enero de 2018

Incomprensible negativa das Reitorías a acatar a Senteza sobre avaliación de actividade investigadora

Incomprensible negativa das Reitorías a acatar a Senteza sobre avaliación de actividade investigadora

Malia que o MECD emitiu unha nota informativa aclarando que a Sentenza gañada por CCOO para PDI funcionario tamén se podía aplicar ao persoal contratado laboral, os Reitores néganse a aplicala.
La UCM fue la segunda en modificar su convocatoria,
aunque solo de manera limitada para PCD interino
[ver enlace a las modificaciones más abajo]

Só uns poucos, moi poucos rectores, teñen modificado as convocatorias de avaliación de sexenios para seu PDI contratado laboral.  Incomprensible se consideramos que o MECD, na súa nota informativa [clic aquí para ver la nota], deixaba perfectamente claro que a CNEAI-ANECA non poría trabas a esas modificacións.

A só 7 días de finalizar o prazo, a CRUE non se ten pronunciado públicamente nin emitiu ningunha recomendación ás universidades, deixando que cada unha actúe segundo seu criterio e provocando diferencias discriminatorias entre unhas e outras.

Aínda que a sentencia gañada por CCOO era de aplicación directa á convocatoria para os corpos docentes, recoñecendo o dereito á avaliaión de sexenios para PDI funcionario temporal, seus fundamentos xurídicos foron tan determinantes que o propio Ministerio elaborou unha nota informativa recomendando ás Reitorías que modificaran as súas convocatorias para permitir tamén a avaliación do PDI contratado laboral temporal.

A nota do MECD deixaba claro que podía acceder á avaliación todo "el personal contratado doctor de naturaleza temporal", e con esta actitude, a maioría das Reitorías están considerando que as súas universidades non teñen a ninguén que reúna esa condición (¿de verdade non hai persoal con contrato laboral temporal que sea doctor na túa universidade?). As poucas que teñen aplicado a modificación restrinxen ese dereito só a Profesorado Contratado Doutor interino, excluíndo ao resto.

Malia todo, esta condición a cumpren igualmente figuras como o Profesorado Axudante Doutor e outras vinculadas a programas de contratación postdoctorais (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.). Non comprendemos o interese das Reitorías en reter a información sobre esta cuestión e non aplicar en toda a súa extensión este dereito a seu PDI. ¿están agardando a que se peche o prazo de solicitudes e, polo tanto, retrasando esa avaliación un ano máis?, ¿Non queren que as súas universidades aumenten o número de Sexenios de investigación? ¿Cómo quedan seus discursos de mellora da calidade ante esta actitude? 

CCOO entende que, a teor das Sentenzas e da Resolución e nota informativa do MECD dos días 11 e 12 de xaneiro, xs Contratadxs Doutorxs interinxs, Ayudantes Doutorxs e contratadxs postdoctorais (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.) xa poden presentar as súas solicitudes de avaliación (en xeral todo o que poida entrar no concepto empregado polo MECD na súa nota informativa: "personal contratado doctor de naturaleza temporal").

Os nosos Servizos Xurídicos entenden que este dereito esténdese ao resto das categorías temporais do PDI laboral aínda que as universidades e a ANECA non se pronuncien. Para CCOO, independentemente da denominación contractual, o dereito á avaliación da actividade investigadora corresponde a todo aquel persoal docente e/ou investigador que, prestando servizos mediante contrato laboral nunha universidade pública, poida acreditar a actividade investigadora exigida na convocatoria, con independencia de tratarse dunhas figuras a tempo completo ou parcial, indefinidas ou temporais, permanentes ou non permanentes salvo que concorran razóns obxectivas e suficientes que xustifiquen outro tratamento. 

Débese concluir que a avaliación da actividade investigadora é un dereito de todo o personal docente e investigador que poida acreditar méritos suficientes, independentemente do tipo de contrato temporal que teña suscrito, polo que CCOO continuará exercendo as accións legais precisas para obrigar ás reitorías a respectar o dereito do seu PDI contratado laboral, permanente oo temporal, tanto no relativo á avaliación e pago da actividade investigadora (sexenios) como en relación ao recoñecemento da actividade docente (quinquenios). 

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.