viernes, 23 de diciembre de 2016

Desestimado o segundo recurso de reposición contra a RPT do Pas Laboral.

No Consello de Goberno de hoxe 23 de decembro desestímase o Recurso de Reposición presentado polo Comité de Empresa de Pontevedra contra a resolución da RPT.

DESCARGA O DOCUMENTO

Comunicado sobre a convocatoria de quinquenios do 10 de novembro de 2016.

COMUNICADO DE CC.OO. SOBRE A CONVOCATORIA DE QUINQUENIOS DO 10 DE NOVEMBRO DE 2016

O pasado venres, 9 de diciembro, CC.OO., o Sindicato do Ensino de Traballadores de Galiza (STEG) e a Asociación de Profesorado Asociado da Universidade de Vigo, presentamos recurso de reposición ante o Reitor da Universidade de Vigo, contra a Resolución Reitoral de 10 de novembro pola que se establece prazo para a presentación de solicitudes de avaliación docente (quinquenios), en base aos seguintes motivos:
1.- De acordo coa devandita resolución, só poderán solicitar a avaliación e, polo tanto, ter dereito á percepción de quinquenios, os profesores funcionarios e os contratados doutores fixos en servizo activo. Quedarían excluidos deste xeito, os profesores con contrato temporal, os contratados doutores interinos e  os profesores con contrato a tempo parcial.
2.- Os sindicatos asinantes consideramos que esta resolución é discriminatoria. A Directiva Europea 1999/70/CE establece que: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.
Asemade, a Directiva 97/81/CE establece que: “Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas” . E tamén en semellantes termos se expresa o artigo 12.4 do Estatuto dos Traballadores.
3.- E verdade que a Resolución Reitoral se axusta á normativa sobre retribucións do profesorado universitario de 1989, pero os órganos da Administración están obligados a aplicar o dereito da Unión Europea.
4.- Si a discriminación do profesorado con contrato de duración determinada ou a tempo parcial ten a súa causa nunha norma estatal, cómpre inaplicar esta norma estatal mesmo cando se refiere ao sector público.
5.- Son reiteradas as sentenzas que recoñecen aos traballadores con contrato de duración determinada o dereito ao cobro de complementos salariais, (trienios, sexenios, etc.), así como o resto de dereitos que os equiparan cos traballadores con contrato indefinido.
A Universidade de Vigo non pode ignorar os dereitos dunha boa parte dos seus profesores, recoñecidos polas normas. Con esta iniciativa, os sindicatos asinantes ratifican o seu compromiso de traballar polo PDI da Universidade de Vigo, en especial por aqueles que se atopan nunha situación máis precaria.

En Vigo, a 23 de decembro de 2016
CC.OO. SECCIÓN SINDICAL UNIVERSIDAD DE VIGO
SINTICATO DE TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA

ASOCIACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

jueves, 22 de diciembre de 2016

CCOO recorre os criterios de acreditación universitaria e a convocatoria de avaliación da actividade investigadora

As iniciativas do Ministerio limitan o acceso á función docente e a carreira profesional
CCOO recorre os criterios de acreditación universitaria e a convocatoria de avaliación da actividade investigadora

O sindicato inicia accións xurídicas contra o Ministerio de Educación por considerar que a publicación na súa páxina web dos novos criterios de avaliación para o acceso á docencia universitaria do persoal funcionario (programa ACADEMIA) non se axusta á legalidade vixente. Ademais, recorre a convocatoria de avaliación da actividade investigadora por discriminar a mulleres e persoal interino.


A Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) interpuxo onte recurso contencioso administrativo contra a actuación do Ministerio de Educación, que o pasado 29 de novembro de 2016 publicou na súa páxina web os criterios de acreditación para o acceso á docencia universitaria do personal funcionario. A publicación na páxina web fíxose sen resolución expresa polo órgano competente, sen mediar o procedemento expresado no Real Decreto 1312/2007 e sen opción para os/as interesado/as de coñecer os umbrais mínimos establecidos na norma básica Real Decreto 415/2015.
De forma paralela,o gabinete xurídico de FECCOO iniciou accións legais contra a Resolución de 30 de novembro de 2016, pola que a Secretaría de Estado de Avaliación, Formación Profesional e Universidades fixa o procedemento e prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da  Actividade Investigadora.
O sindicato considera que dita Resolución discrimina ao persoal interino e mulleres, dificultando a súa carreira profesional. En concreto,  baséase no artigo primeiro, que di que “Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y de las escalas de Investigación, Investigaciones Científicas y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) podrán presentar solicitud de evaluación de la actividad investigadora…”. Neste texto exclúese ao docente universitario interino, impedíndolle a solicitude de avaliación da súa actividade investigadora, sufrindo unha clara discriminación respecto ao funcionario de carreira. Ao respecto, CCOO recorda as sentenzas ditadas recentemente polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea que afirman a igualdade de trato dos empregados temporais e fixos.

Asi mesmo, alude a que a Resolución sinala no seu artigo 2.7.b. que poderán solicitar a acreditación “aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2016”. A forma na que se computa este tempo, establecido no artigo 10 da orde de 1994, discrimina a aquelas profesoras que poideran ou podan gozar dunha excedencia por coidado de fillos/as, maternidade e lactancia. 

jueves, 15 de diciembre de 2016

Manifestación. Recuperación do poder adquisitivo e garantía das pensións. Vía Norte 20h.


CCOO e UGT convocan mobilizaciones para hoxe xoves 15 de decembro en todo o Estado para recuperar os dereitos perdidos durante os anos de crise, mediante a creación de emprego de calidade e o establecemento duns salarios dignos, a recuperación do poder adquisitivo e das garantías das pensións públicas, e unha prestación básica para as persoas máis necesitadas. 

Temos por diante moito por facer. É o momento de negociar, mais tamén de mobilizar para esixir que o diálogo social se traduza en resultados tanxibles, que se atenda a cidadanía, que se nos permita saír da senda da desigualdade e a pobreza, reducir substancialmente o desemprego e impulsar un crecemento económico sostible, con máis e mellores empregos, mellores salarios –incluído un salario mínimo interprofesional do 60 % do salario medio ao final da lexislatura– e garantía para as pensións e o seu poder adquisitivo, así como recuperar as liberdades e dereitos democráticos.  Consultar calendario de mobilizacións

viernes, 25 de noviembre de 2016

CC.OO contra a violencia de xénero

Documento completo


Unhas propostas que serán trasladadas ao Gobierno e ao conxunto dos partidos políticos e organizacións sociais. CCOO manifesta o seu máis rotundo rexeitamento á persistente violencia contra as mulleres, que en 2015 se cobrou a vida de 60 mulleres e de 39 no que vai de ano, e chama a participar nas manifestacións e actos convocados para o 25 de novembro, con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Novas sentenzas e nova xurisprudencia nos despidos de interinidades.

Fonte    Louise Bourgeois 10 AM IS WHEN YOU COME TO ME, 2006 (detail)  
Novo caso de sentenza por despedimento dunha interina que podería cobrar ata 28.000 euros como consecuencia da consideración do xuiz como improcedente (non nulo) o despedimento. Esta sentenza supón unha alancada moi importante porque ata agora as sentenzas centrábanse na  equiparación de temporais e fixos na indemnización pero agora esta equiparación implica tamén ao procedemento.

jueves, 17 de noviembre de 2016

Universidade de Vigo. Convocatoria de concurso público para contratar persoal docente e investigador.


Hoxe convócase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se convoca concurso público para contratar persoal docente e investigador nas seguintes categorías:

Profesorado axudante doutor: PREME AQUÍ.

- 1 praza na Área de Tradución e Interpretación.
- 1 praza na Área de Mecánica dos Medios Continuos e Teoría da Estructura.


Profesorado asociado: PREME AQUÍ.

- 1 praza na Área de Historia da Arte.
- 1 praza na Área de Lingua Española.
- 1 praza na Área de Enxeñaría Mecánica.
- 1 praza na Área de Mecánica dos Medios Continuos e Teoría da Estrutura.
- 2 praza na Área de Dereito Penal.
- 1 praza na Área de Dereito Financeiro e Tributario.

Listas de agarda:  PREME AQUÍ

- Área de Historia Moderna.
- Área de Tradución e Interpretación. 
- Área de Enxeñaría Mecánica.
- Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. 

Consulta todas as covocatorias.

lunes, 7 de noviembre de 2016

CCOO consegue as primeiras sentenzas favorables que aplican a doutrina do Tribunal Europeo sobre a indemnización de persoal temporal.

CCOO consegue as primeiras sentenzas favorables que aplican a doutrina do Tribunal Europeo sobre a indemnización de persoal temporal. A asesoría jurídica de CC.OO.  ven de conseguir que o Xulgado do Social nº 2 de Ourense recoñeza a unha traballadora unha compensación de 20 días por ano traballado por mor do remate do seu contrato como interina.  Trátase da primeira sentenza en Galicia que aplica a doutrina del Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que establece que "non hai xustificación algunha para que, ao rematar os contratos temporais, as/os traballadora/es non perciban unha indemnización idéntica á dos/das traballadora/es contratados fixos".

viernes, 4 de noviembre de 2016

Revogación da Relación de Postos de Traballo do funcionario de Administración e Servizos da Universidade de Vigo.

  
No D.O.G. de 4 de novembro de 2016 publícase a Resolución de 26 de outubro de 2016 porla que se acorda publicar a revogación  da relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos da Universidade de Vigo.
  
DOCUMENTO

Anulación da Relación de Postos de Traballo do Persoal Laboral de Administración e Servizos da Universidade de Vigo.

  
No D.O.G. de 4 de novembro de 2016 publícase a Resolución de 26 de outubro de 2016 porla que se acorda publicar a anulación da resolución de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.  
DOCUMENTO


jueves, 30 de junio de 2016

CCOO esixe poñer coto á precariedade instalada entre o profesorado universitario

CCOO esixe poñer coto á precariedade instalada entre o profesorado universitario

Os recortes de cadro de persoal seguen cebándose coa universidade española, que, desde 2012, sufriu unha perda de máis de 7.111 postos de traballo de profesorado e de persoal de administración e servizos. Para recuperar a calidade do emprego, CCOO pide unha Oferta de Empleo Público excepcional sen que supoña un incremento orzamentario.

Federación de Ensino de CCOO denuncia a destrución do 10% do cadro de persoal do profesorado funcionario universitario desde 2009, segundo os últimos datos publicados polo Boletín Estatístico do Personal ao Servizo das Administracións Públicas elaborado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

CCOO alerta de que este colectivo, que perdeu cerca de 4.900 efectivos nos últimos sete anos, está sendo reemplazado por docentes con contratos laborais (profesorado asociado, substituto e interino), que na maioría dos casos son temporais e a tempo parcial. A substitución dunha modalidade de contratación por outra é especialmente rechamante a partires de 2014. Desde ese ano continúa e se intensifica a destrución de persoal docente funcionario, que diminúe un 5,22%, e se incrementa o contratado, que crece un 7,6%. Este fenómeno é resultado das limitacións impostas polo Goberno, que imposibilitaba a substitución de baixas ocasionadas por xubilación con profesorado funcionario.

A comezos de 2012, o número total de empregados públicos das universidades españolas era de 154.881 persoas (100.511 pertencentes ao profesorado e 54.881 membros do personal de administración e servizos). Desde entón, destruíronse case 7.111 empregos, 4.643 de docentes e 2.468 de administración e servizos, un 4,6% e un 4,5%, respectivamente.

As diferencias son notables entre universidades.

Ata 32 perden cadro de persoal total de profesorado desde 2012 en porcentaxes moi variadas: desde o 29,2% da Universidade de Alcalá de Henares ao 0,5% da Universidade de Carataxena. Por outro lado, 16 das 17 universidades que incrementan o seu cadro de persoal docente seguen o mesmo patrón: diminúe o profesorado funcionario e crece a porcentaxe de profesorado contratado. Este é o caso, entre outras, das universidades de Valladolid e Zaragoza, que perden un 10,2% e un 8,8% de persoal docente investigador funcionario, respectivamente, e gañan un 32,6% e un 24,9% de profesorado contartado. Unicamente na Universidade Pablo Olavide, a máis nova, prodúcese o efecto contrario: increméntase un 12,7% o profesorado funcionario e cae o 18,3% o contratado.

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Desde 2012, a redución de cadro de persoal afectou ao 10,56% do PAS contratado laboral e ao 1,96% de persoal funcionario. O persoal agrupado no epígrafe de “outro”, no que se inclúe, entre outros, ao persoal eventual e ao persoal funcionario interino, creceu un 6,6% nos últimos catro anos.

O PAS das universidades españolas representa un 54,14% do cadro de persoal de profesores e profesoras, o que supón unha ratio aproximada dun membro de administración e servizos por cada 1,85 docente e investigador. CCOO suliña que esta cifra sitúa ao sistema universitario público en clara desvantaxe respeto a outros sistemas públicos europeos nos que a relación PAS/PDI se aproxima a unidade.

Ante este panorama desolador para a universidade española, A Federación de Ensino de CCOO esixe a convocatoria urxente dunha Oferta de Empleo Público excepcional que, sen que supoña un incremento orzamentario, recupere o emprego perdido nestes últimos anos e mellore a súa calidade, poñendo coto á crecente precaridade que se está instalando nas aulas universitarias.

29 de xuño de 2016

PERSOAL AO SERVIZO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: PAS - PDI. Evolución 2009-20116 

jueves, 9 de junio de 2016

A cuarta revolución industrial. Creatividade

Digital art by Daniel Arnold-Mist
.gif animation by George RedHawk .
"Todos os traballos que non requiran creatividade van a desaparecer". Así de contundente  mostrabase o matemático e economista Cesar Molinas no foro iberoamericano de transformación digital (RETINA) onde  manifestou que a creatividade será o único traballo que vai a existir. Hai estudos e teorías  dente as máis apocalípticas ata as menos catastrofistas.
Inmersos nunha transformación onde a capacidade de aprendizaxe vai a marcar as oportunidades e diferenzas, o sistema educativo debe pois ir na liña de ese aprendizaxe.
Falando dunha nova revolución industrial onde os traballos do futuro estan aínda por definir e a robótica é xa unha realidade. A pregunta do millón é pois ¿ pode un robot por en perigo os postos de traballo?.
Santiago Niño Becerra, catedrático de estructura Económica na Universidad Ramón LLull cree que España enfrontarase a un futuro moi complicado a medida que a automatización prosiga a súa implantación no sistema productivo.


http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7415175/03/16/Nino-Becerra-sobre-la-robotizacion-Espana-se-enfrenta-al-peor-de-dos-mundos-posibles.html
Segundo un informe presentado en Davos, ata o ano 2020 aa robotización de novos sectores da economía desprazará máis de 7 millóns de empregos nas 17 economías máis importantes do mundo.
Para o segmento socioeconómico mellor representado na afamada reunión anual  a puxanza de esta "cuarta revolución industrial" promete activar a economía e sacar ás empresas do mundo do seu estancamento no 1,5 % do crecemento anual dende 2008.  Para os traballadores que poden verse reemprazados polos novos robots en industrias onde antes a automatización non era unha ameaza as perspectivas son menos positivas. 

martes, 7 de junio de 2016

MOOC/COMA: tsunami ou recurso ¿A favor ou en contra?

Os MOOC/COMA (Massive Open Online Course / Curso online masivo e aberto) son cursos gratuitos, masivos e a distancia  ofertados polas universidades a través de Internet. Sen límites de prazas, as persoas realizan o curso ao mesmo tempo  por medio de videos, aplicacións e documentos baixo un sistema de autoavaliación.
Trátase dun intento de adaptación do aprendizaxe e acceso ao coñecemento a baixo coste acorde as novas realidades das xeracións nacidas entre 1980 e 2009.
Para as universidades representan un custo pero tamén un grande beneficio. Supoñen una devolución á sociedade do apoio brindado así como unha oportunidade de difusión e actualización do propio coñecemento, visualización da actividade docente e obtención de prestixio.
Sobre a situación, posibilidades, retos e futuro falábase xa no 2013 no informe nº 2 de  SCOPEO.
Dende o ano 2008 universidades  como MIT, Harvard, Columbia, Berkeley, e tamén univesrsidades españolas (vease o coloquio feito no 2013 na Universidad de Salamanca) e latinoamericanas ofertan  Os MOOC, que polo xeral non precisan de grandes coñecementos e preparación específica para a inscripción, a través de plataformas como  Edx ou Miríada X.
Vexamos pois na mediateca da Universidade de Vigo cinco razóns para non organizar u MOOC e algunha para facelo.

viernes, 3 de junio de 2016

CCOO celebra que a presión sindical obrigue a Xunta a rectificar e aboar as pagas extras íntegras no 2017

O acordo asinado esta mañá entre a maioría da representación sindical e a Consellaría de Facenda garante a devolución íntegra, este ano, da parte proporcional da paga extra subtraída no ano 2013, así como o pagamento tamén completo das pagas extras no ano 2017. Comisións Obreiras (CCOO) celebra a «rectificación» da Xunta, que atribúe á presión exercida polos sindicatos nos últimos días.
A prensa da conta eco do purgatorio sufrido polo emprego público dende 2010.         

Fonte: Voz de Galicia
                             

jueves, 19 de mayo de 2016

O problema da falla de control na libre designación.


No proceso de concurso que ven de por en marcha a Xunta de Galicia paraa elección dos primeiros xefes de servizo sen recurrir á libre designación CCOO mostrase esceptica ante unha posible "libre designación encuberta" o incluirse no concurso unha entrevista persoal.

O concepto de "libre designación" ven asociado a  termos que temos todos en mente e pouco teñen que ver co emprego público e a administración. A nosa Universidade non escapa a esta figura e termos como  "apreciación discrecional", "arbitrariedade","especial responsabilidade e confianza" son utilizados con naturalidade aínda que poñan en cuestión a neutralidade, obxectividade e independenza coa que deben rexirse os empregados públicos. Baixo estas palabras acubillanse situacións de "dedocracia"que parecen obedecer as posibilidades que ofrecen as formas extraordinarias para regatear os principios de igualdade, mérito e capacidade.

jueves, 5 de mayo de 2016

O Consello da Xunta de Galicia aprobou onte a proposta de calendario laboral para 2017.


Fonte: Faro

CCOO volve a gañar as eleccións sindicais nas universidades públicas españolas.

O pasado 31 de decembro de 2015 concluiu o período de cómputo dos resultados das eleccións sindicais celebradas durante os catro anos anteriores. Durante este tempo elexiuse a representación das Xuntas de Persoal e Comités de Empresa de PDI e PAS que, computados de xeito global, servirán para establecer a representatividade de cada organización sindical nas diferentes mesas de negociación, tanto no ámbito xeral dos empregados públicos como no específico do sector universitario.Fonte: TE nº 355. pax.12.

martes, 26 de abril de 2016

Nova web do Comité de Empresa de Pontevedra do PAS Laboral da UVIGO.Estase a traballar na construción dunha nova web do Comité de empresa de Pontevedra, co obxectivo de facela máis interactiva e tratar de manter puntualmente informados ao persoal do traballo e actividade do Comité.  http://comite.webs.uvigo.es/web/

viernes, 22 de abril de 2016

A Universidade pública española entre as máis caras de Europa.

Segundo o estudo da evolución dos prezos públicos do sistema universitario español entre 2011 e 2016: os prezos das matrículas universitarias, becas, axudas e beneficios fiscais en Europa, feito pola Federación de Ensinanza de CCOO , España e un dos países da UE onde resulta máis cara a matrícula universitaria.
Ver Video
O custo da educación universitaria constitue un importante sacrificio que ten que ser sufragado na súa práctica totalidade polas familias. Os datos expostos no informe son demoledores en termos de cohesión social e poñen de manifesto a fraxilidade do noso sistema universitario.
Un alumno español paga 1.110 euros por matricularse nun grao, un alemán paga 50 euros, e un  finés cero euros.
As tres universidades públicas e a Xunta de Galicia habilitan fondos para causas económicas imprevistas e organizacións benéficas apoian a estudantes universitarios que non teñen beca ou tardan en cobrala para que non teñan que deixar os estudos.
Fonte: Voz

jueves, 7 de abril de 2016

Informacións sobre as negociacións de RPT do PAS e da Comisión tripartita de funcionarización.

Semella enrevesado pero non queda outra: hai que levar as contas para estar informados.

O vindeiro mércores 13 de abril de 2016 estan convocadas sendas reunións da Comisión de negociación da RPT  e da Comisión tripartita de funcionarización do PAS Laboral da Universidade de Vigo. 

Por outra banda, comunicarvos que  xa podedes consultar a acta nº 12 da Comisión negociadora da RPT do PAS Laboral  e as actas nº 10 e 11 da Comisión negociadora da RPT do PAS funcionario coa proposta de funcións da Biblioteca Universitaria entregada pola Xerencia.

martes, 5 de abril de 2016

Axudas á conciliación familiar e laboral para fomento da corresponsabilidade para os traballadores e familias monoparentais que se acollan á redución de xornada.

Louise Bourgeois. Untittle, 1999.
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexirán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2016.


Extracto da resolución do DOG nº 61 2016/3/31.

viernes, 11 de marzo de 2016

Publicación da Acta nº 4 da Comisión de Estudo da Funcionarización do PAS laboral.

A lectura da  acta nº 4 da Comisión de estudo da funcionarización do PAS Laboral do 5 de febreiro de 2016  reflicte a intención de constituir unha Comisión Tripartita (Xerencia/Laborais/Funcionarios) para seguir avanzando nun proceso que polo momento semella inmaduro.  Hoxe mesmo reunese a Xerencia cos representantes dos Comités para seguir coas negociacións da RPT Laboral  e seguidamente produciráse unha segunda reunión na que procederáse á constitución da referida Comisión Tripartita para continuar traballando sobre o proceso de integración/funcionarización.

jueves, 10 de marzo de 2016

Comunicado sobre recuperación de cantidades impagadas en 2013.

Ante as reiteradas sentenzas favorables en casación nas que o Tribunal Supremo estima as demandas de conflicto colectivo formuladas pola representación do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, á que con posterioridade se adheriron a Confederación Intersindical Galega (CIG) e a Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT,) que declaran o dereito do Persoal de Admnistración e Servizos das tres universidades galegas a percibir as cantidades correspondentes aos servizos efectivamente prestados con carácter previo á entrada en vigor da Lei Xeral de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia (1 de marzo de 2013) soliciltamos á Universidade de Vigo que inste á Xunta de Galicia a que coa maior celeridade faga efectivo o pago das cantidades que lle corresponden a cada traballador e traballadora.
Dende CCOO pedimos que este dereito se extenda tamén ao persoal funcionario dos colectivos de PAS e PDI, evitando deste xeito todos os trámites que implicarían as resolucións individuais. En todo caso,  este sindicato, para evitar a reiteración deste tipo de demandas, iniciaría un pleito piloto cun representante destes outros colectivos para solicitar con posterioridade a extensión das sentenzas favorables ao conxunto de traballadores e traballadoras.


miércoles, 9 de marzo de 2016

Comunicado de CCOO sobre as normas básicas POD 2016/17

A sección sindical de CCOO da Uvigo perante a próxima reunión do 10 de marzo da mesa de negociación considera que as medidas que se pretenden establecer repercuten moi negativamente sobre as oportunidades de promoción do PDI non estable da UVigo.


 

Sentenza favorable ao PAS Laboral da Uvigo sobre percepción das cantidades correspondentes aos servizos prestados dende o 1 de xaneiro de 2013 ata o 28 de febreiro de 2013.

A instancia de CCOO, o T.S. emite sentenza favorable ao PAS laboral da UVigo no conflicto colectivo sobre a redución do complemento específico no ano 2013.
Este é o FALLO:
"Que estimando en parte la demanda formulada pro la representación legal del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia, a la que se adhirieron las representaciones letradas de Unión General de Trabajadores y de Confederación Intersindical Galega, contra la Universidade de Vigo, declaramos el derecho del personal laboral de administración y servicios de la demandada, a percibir las cantidades correspondientes a los servicios prestados desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013 (ambos inclusive) según la categoría profesional de cada trabajador afectado, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a abonar a los trabajadores afectados por el conflicto las cantidades que resulten.".

viernes, 4 de marzo de 2016

Informe sobre conciliación laboral na Uvigo (2010-2014). Novas sobre melloras na conciliación da vida laboral e familiar.

O Informe solicitado pola sección sindical CCOO da Uvigo  reflicte os datos sobre redución de xornada, lactación acumulada e permisos de maternide ou paternidade do PAS e do PDI entre os anos 2010 e 2014. 
A realidade é que as mulleres seguen levando o peso da conciliación.  Así, a redución de xornada neste lustro foi moito máis utilizada en xeral polas mulleres (90,5%) e especialmente no colectivo do PAS (92%) .
A Universidade de Vigo establece un permiso de xestación retribuído  previsto na disposición adicional decimosexta do Real decreto lexislativo 5/2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, consitente nun permiso retribuido para as mulleres en estado de xestación, a partir do día primeiro da semana 37 de embarazo ata a data do parto. O permiso, en caso de xestación múltiple poderá iniciarse o primeiro día da semana 35 de embarazo. (R. R. de  24 de febreiro de 2016)
Por outra banda, pode resultar de interese mencionar como entre as novas medidas de conciliación da vida laboral e familiar do funcionariado a Xunta de Galicia vai a activar a posibilidade de que os empregados públicos podan acollerse ao permiso de lactación con independencia de que a sua parella traballe ou non e podrán solicitar adaptación horaria en caso de tratamento de radio ou quimioterapia. Fonte: Faro de Vigo.

jueves, 3 de marzo de 2016

Charla-coloquio de Francisco LLera na UVigo TV: "A funcionarizacion do Persoal Laboral na Universidade de Vigo. Estudo e análise dos procesos de negociación".

Dende CCOO queremos dar as grazas a Francisco Llera por compartir as súas experiencias en procesos de integración / funcionarización doutras universidades públicas españolas así como a todas as persoas que asistiron ao evento. Tendes  xa a vosa disposición os videos  do responsable de CCOO na Universidad de Extremadura na mediateca da  UVigo TV .
 Francisco LLera, utilizando como fío conductor un documento de 65 preguntas sobre o proceso de integración elaborado para a UEX,  aportou un conxunto de ideas básicas a ter en conta:
- Trátase dun proceso importante que non se debe negociar con presas.
- A estabilidade da plantilla é unha responsabilidade da Xerencia e da Universidade.
- O aforro de cotizacións para a Universidade pode aproximarse a un 5,5% +1,5 %. Este 1,5 %  suporía un incremento directo na nómina de cada traballador pois respondería  aos cartos destinados no contrato laboral  á prestación por desemprego.
- Dentro da negociación de integración,  a creación de escalas resulta de vital  importancia  sendo un punto de inflexión que marcará todo o percorrido do proceso. Os negociadores deben evitar que sexa unha imposición unilateral da Universidade e ser conscientes de que a máis escalas máis dificultades de promoción.
- Os procesos de promoción interna deben rematarse todos antes de iniciarse a integracion / funcionarización.
- Resulta de moito interese poder negociar as figuras dos complementos (diferenciando ben os conceptos de absorbibles ou non absorbibles), do contrato relevo, da carreira profesional para todos os colectivos implicados,etc...
- O persoal laboral pode solicitar da Universidade e dos sindicatos un gabinete de  asesoramento persoalizado para saber cómo afectará a decisión  a súa realidade.

Charla -coloquio UVigo TV (PINCHA AQUÍ). 

viernes, 26 de febrero de 2016

Escolas infantis na Uvigo. Qué foi do proxecto de gardaría do Campus de Vigo?.


O 16 de febreiro de 2016 faise pública a listaxe definitiva para a actualización das listas de agarda da Escola infantil do Campus de Ourense para o curso 2015-16 e no DUVI de 26 de febreiro informase da apertura do prazo de prescripción para a Escola infantil do Campus de Pontevedra  de solicitudes de novas prazas e de renovación  ata o 26 de marzo de 2016 tanto para os integrantes da comunidade universitaria como para a ciudadanía de Pontevedra. Son boas novas.
CCOO  lembra o Capítulo XI do vixente convenio colectivo sobre conciliación onde no artígo 45 sinalase como   "A Universidade de Vigo asume o compromiso da posta en marcha de servizos de gardaría, en cada un dos tres campus, para todo o persoal da Universidade de Vigo"
Houbo un tempo no que universidade  tiña en mente para o seu Campus de Vigo (en Miralles) un proxecto que contemplaba o servizo de gardaría,  pero a realidade é que a idea do equipo reitoral diluiuse perante outras prioridades. Descoñecemos qué foi do proxecto de gardería do Campus de Vigo ou por qué o persoal do campus de Vigo non pode disfrutar de esta mellora social que xa teñen en Ourense e Pontevedra. Sería de xustiza poder contar coas mesmas estructuras e servizos nos campus de Vigo. ¿É cuestión de falta de cartos ou falla de interese ?

jueves, 25 de febrero de 2016

CCOO solicitou o cumprimento da sentenza do T.S. de Xustiza sobre a gratuidade de matrícula.

A sentenza sobre a gratuidade de matrícula para o PAS  da Uvigo recoñecida no Convenio Colectivo está vixente. Logo da publicación da recente sentenza de 4 de Febreiro de 2016, CCOO considera e solicita que a Universidade aplique e subsane de oficio os prexuizos ocasionados pola restrictiva resolución reitoral de 28 de maio de 2015.
A Universidade de Vigo ven de publicar unha nova Resolución reitoral notificando as modificacións da anterior convocatoria para o curso 2015/2016 e establecendo novos prazos. Compre pois revisar os cambios e felicitar a Universidade pola dilixencia na aplicación da sentenza.

miércoles, 24 de febrero de 2016

Comunicado da Xunta de PDI Funcionaria da UVIGO

A Xunta de PDI Funcionario da Universidade de Vigo, reunida en sesión ordinaria o día 23 de febreiro de 2016 acordóu por unanimidade difundir entre a comunidade universitaria un comunicado sobre a aprobación no Consello de Goberno das normativas de dedicación do profesorado e a de recoñecementos de actividades do PDI.

Ver Comunicado

lunes, 22 de febrero de 2016

Agradecementos pola iniciativa lexislativa popular a prol dunha renta mínima.

A actual situación social e económica esixe por en marcha un novo sistema de protección dirixido, de maneira especial, as persoas afectadas máis directamente pola crise e que non atopan traballo, vense en risco de pobreza e carecen de rentas. A petición dunha lexislación de renta mínima  era o cometido da mesa de CCOO na Facultade de Económicas da nosa Universidade.
Grazas a todas as persoas que prestaron o seu apoio, solicitaron información e amosaron un grande interese pola iniciativa.

Gratuidade de matrícula segundo o Convenio Colectivo.O TSXG estima a demanda interposta contra a UVigo polo Comité de Empresa de Pontevedra.

Logo das actuacións feitas polo Comité de Empresa PAS Laboral de Pontevedra contra a Universidade de Vigo e a Resolución Reitoral de 28 de maio de 2015 (pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudios oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2015/2016), tivemos que acudir á Xustiza. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de estimar a demanda interposta contra da Universidade de Vigo. No fondo tratabase de  evitar un novo recorte dos nosos dereitos sociais. Neste caso no artigo 55 do noso convenio:

"Artigo 55º.-Medidas.  Sen prexuízo das medidas que se desenvolvan, manterase a efectividade das seguintes:

1. Ensino universitario. A universidade habilitará os medios para conseguir que a matrícula nos centros sexa gratuíta para os traballadores activos e xubilados, para os seus cónxuxes ou persoas coas que convivan maritalmente, para fillos ao seu cargo, e así mesmo para os/as seus/súas viúvos/as e orfos/as.

a) Nos centros universitarios dependentes da Universidade de Vigo.

b) Nas universidades públicas do Estado cando a titulación non exista na Universidade de Vigo, de asinarse o pertinente convenio de reciprocidade."

Tendo en conta que a sentenza admite recurso de casación  a pregunta sería ¿e agora que?

jueves, 11 de febrero de 2016

"A funcionarizacion do Persoal Laboral na Universidade de Vigo. Estudo e análise dos procesos de negociación".

 Francisco Llera
(Responsable de CCOO da Universidad de Extremadura)
 compartirá connosco as súas experiencias e coñecementos aplicados á situación da nosa Universidade.  
Xoves 18 de febreiro de 2016 
as 10:30 h.  
no salón de actos da Facultade de Filoloxía e Tradución
Organizado pola Sección CCOO Universidade de Vigo.
      Sigue o evento en directo e participa a través 
  Será un pracer contar coa vosa presenza e participación.
MOITAS GRAZAS

PROPOSTA XERENCIAL RPT LABORAL 2015 E ACTA Nº 3 DA COMISIÓN DE FUNCIONARIZACION

Logo de facerse pública a proposta de RPT 2015 do PAS Funcionario o Comité do PAS L.de Pontevedra informa da publicación da proposta xerencial de RPT para o PAS Laboral 2015.
Lembrarvos que, como ben sabedes, a Comisión de Estudo da Funcionarización do PAS L. sigue a traballar,en paralelo,no proceso de funcionarización tal e como se reflicte na súa  Acta nº 3.

miércoles, 10 de febrero de 2016

Normativas de dedicación docente e recoñecementos 2016/2017.

 Ante a presentación para a súa aprobación no Consello de Goberno das normativas de dedicación do profesorado e de recoñecementos 2016/2017, a sección sindical de CCOO informa ao PDI da súa postura, solicita que se retiren as propostas de normativas e que se abra un proceso negociador de boa fe. Preme AQUI

Hoxe foron presentadas por rexistro da Universidade as propostas da sección sindical de CCOO- Universidade de Vigo o Sindicato de Ensino de Traballadores de Galicia (STEG) e a Asociación de Profesorado Asociado de la Universidad de Vigo.