jueves, 25 de enero de 2018

Incomprensible negativa das Reitorías a acatar a Senteza sobre avaliación de actividade investigadora

Incomprensible negativa das Reitorías a acatar a Senteza sobre avaliación de actividade investigadora

Malia que o MECD emitiu unha nota informativa aclarando que a Sentenza gañada por CCOO para PDI funcionario tamén se podía aplicar ao persoal contratado laboral, os Reitores néganse a aplicala.
La UCM fue la segunda en modificar su convocatoria,
aunque solo de manera limitada para PCD interino
[ver enlace a las modificaciones más abajo]

Só uns poucos, moi poucos rectores, teñen modificado as convocatorias de avaliación de sexenios para seu PDI contratado laboral.  Incomprensible se consideramos que o MECD, na súa nota informativa [clic aquí para ver la nota], deixaba perfectamente claro que a CNEAI-ANECA non poría trabas a esas modificacións.

A só 7 días de finalizar o prazo, a CRUE non se ten pronunciado públicamente nin emitiu ningunha recomendación ás universidades, deixando que cada unha actúe segundo seu criterio e provocando diferencias discriminatorias entre unhas e outras.

Aínda que a sentencia gañada por CCOO era de aplicación directa á convocatoria para os corpos docentes, recoñecendo o dereito á avaliaión de sexenios para PDI funcionario temporal, seus fundamentos xurídicos foron tan determinantes que o propio Ministerio elaborou unha nota informativa recomendando ás Reitorías que modificaran as súas convocatorias para permitir tamén a avaliación do PDI contratado laboral temporal.

A nota do MECD deixaba claro que podía acceder á avaliación todo "el personal contratado doctor de naturaleza temporal", e con esta actitude, a maioría das Reitorías están considerando que as súas universidades non teñen a ninguén que reúna esa condición (¿de verdade non hai persoal con contrato laboral temporal que sea doctor na túa universidade?). As poucas que teñen aplicado a modificación restrinxen ese dereito só a Profesorado Contratado Doutor interino, excluíndo ao resto.

Malia todo, esta condición a cumpren igualmente figuras como o Profesorado Axudante Doutor e outras vinculadas a programas de contratación postdoctorais (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.). Non comprendemos o interese das Reitorías en reter a información sobre esta cuestión e non aplicar en toda a súa extensión este dereito a seu PDI. ¿están agardando a que se peche o prazo de solicitudes e, polo tanto, retrasando esa avaliación un ano máis?, ¿Non queren que as súas universidades aumenten o número de Sexenios de investigación? ¿Cómo quedan seus discursos de mellora da calidade ante esta actitude? 

CCOO entende que, a teor das Sentenzas e da Resolución e nota informativa do MECD dos días 11 e 12 de xaneiro, xs Contratadxs Doutorxs interinxs, Ayudantes Doutorxs e contratadxs postdoctorais (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.) xa poden presentar as súas solicitudes de avaliación (en xeral todo o que poida entrar no concepto empregado polo MECD na súa nota informativa: "personal contratado doctor de naturaleza temporal").

Os nosos Servizos Xurídicos entenden que este dereito esténdese ao resto das categorías temporais do PDI laboral aínda que as universidades e a ANECA non se pronuncien. Para CCOO, independentemente da denominación contractual, o dereito á avaliación da actividade investigadora corresponde a todo aquel persoal docente e/ou investigador que, prestando servizos mediante contrato laboral nunha universidade pública, poida acreditar a actividade investigadora exigida na convocatoria, con independencia de tratarse dunhas figuras a tempo completo ou parcial, indefinidas ou temporais, permanentes ou non permanentes salvo que concorran razóns obxectivas e suficientes que xustifiquen outro tratamento. 

Débese concluir que a avaliación da actividade investigadora é un dereito de todo o personal docente e investigador que poida acreditar méritos suficientes, independentemente do tipo de contrato temporal que teña suscrito, polo que CCOO continuará exercendo as accións legais precisas para obrigar ás reitorías a respectar o dereito do seu PDI contratado laboral, permanente oo temporal, tanto no relativo á avaliación e pago da actividade investigadora (sexenios) como en relación ao recoñecemento da actividade docente (quinquenios). 

viernes, 19 de enero de 2018

Una científica rompe el silencio sobre los contratos ilegales en centros de investigación


¿Qué está pasando para que en este país se desprecie la labor de las/los investigadoras/s tan con tanto descaro?

¿Qué es lo que permite que además se haga desobedeciendo las leyes europeas que obligan a respetar el principio de no discriminación de las/los trabajadores independientemente de la duración de sus contratos?

Es una situación que se deriva del empeño en las administraciones públicas por funcionar siguiendo unas prácticas basadas en una supuesta rentabilidad sólo posible con la detracción constante de derechos del/a  trabajador/a. Se trata de una incorporación totalmente acrítica e ilógica de relaciones contractuales que no sólo no cuidan de las personas,  y de las instituciones, sino que invitan a desconfiar de las mismas. Las recientes sentencias del Tribunal Europeo en esta materia y las específicas sanciones que se imponen a España por su constante incumplimiento siguen sin respetarse.

Esta situación aboca a una constante, costosa y agotadora acción judicial que sólo en contadas ocasiones, como esta, tienen final feliz, pero a costa de una pérdida de tiempo y energía por parte de trabajadoras/es y empresas que no creemos que este país se pueda permitir en el actual contexto de crisis y déficit de empleo. 

jueves, 11 de enero de 2018

Sentenza pioneira gañada por CCOO a favor do PDI temporal sobre avaliación da actividade investigadora


enseñanza

federación de enseñanza
de comisiones obreras
gabinete técnico-jurídicoCCOO GANA SENTENCIA PIONERA CONTRA LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR DISCRIMINAR AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR TEMPORAL EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo N º 8 ha dictado Sentencia de 26 de diciembre de 2017, por la que declara la estimación de la demanda interpuesta por la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la Resolución de la Secretaria de Estado de Evaluación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

La Sentencia entiende que la Resolución impugnada limita la solicitud de la actividad investigadora al funcionario de carrera, impidiendo y negando el derecho a dicha evaluación al funcionario interino de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios interinos investigadores Científicos y Científicos titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al personal docente e investigador con contrato temporal. El juzgador llega a la conclusión de que: “Dado que la Resolución objeto de este contencioso establece que únicamente pueden presentar la solicitud de la actividad investigadora los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aun cuando es lo cierto que no prohíbe ni excluye expresamente a los funcionarios interinos, (…) tácitamente impediría a éstos solicitar dicha evaluación al amparo de la Resolución impugnada”.

De este modo, considera el Central que en base a la normativa comunitaria y jurisprudencia, aunque ésta fuera en el ámbito laboral, se aprecia vulneración del principio de discriminación respecto del personal docente temporal. 

La FECCOO ha pedido una reunión urgente al Ministerio de Educación para exigirle que modifique la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora publicada en el BOE del 16 de diciembre de 2017; que garantice, al personal docente e investigador temporal, el derecho a ser evaluado de su actividad investigadora tal y como reconoce la sentencia y que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes. La FECCOO también se dirigirá a la Presidencia de la CRUE para que las Universidades habiliten los procedimientos oportunos. 

9 de enero de 2018

Ramírez de Arellano, 19, 1ª planta
28043 Madrid
Tel. 91 540 92 03
www.fe.ccoo.es

Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)